Khảo sát về Tự chăm sóc sức khỏe mùa dịch / Survey on Self-care practice during pandemic

Kính thưa Ông/ Bà/Anh/ Chị/ Em.

Đại dịch COVID-19 tác động đa diện tới cuộc sống: kinh tế, sức khỏe, giáo dục, an toàn xã hội… mang lại những bất ổn nhất định cho mỗi người. Trong tình hình đó, việc tự chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch là điều rất cần được quan tâm. Khảo sát này của Viện Tâm lý học & Truyền thông (IPM) được xây dựng nhằm mục đích tìm hiểu hiện trạng tự chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch để xây dựng những chương trình dự phòng phù hợp cho các đối tượng.

Khi trả lời, Ông/ Bà/Anh/ Chị/ Em chọn con số thể hiện chính xác nhất trạng thái của mình. Không có câu trả lời đúng hay sai. Tất cả các câu trả lời đều có giá trị, miễn là chân thành để giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Thời gian trả lời khoảng 10 – 15 phút. Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin mà Ông/ Bà/Anh/ Chị/ Em cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích khoa học. Việc tham gia trả lời là tự nguyện, Ông/ Bà/Anh/ Chị/ Em có thể dừng bất cứ lúc nào nếu thấy bất tiện.

Xin mời bấm vào đây để thực hiện khảo sát.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của Ông/ Bà/Anh/ Chị/ Em.


Dear Mr./Mrs./Ms.,

The COVID-19 pandemic has had a multifaceted impact on life: economy, health, education, social safety… bringing the sense of uncertainty to everyone. In that situation, self-care during the pandemic is very important. This survey by the Institute of Psychology & Media (IPM) was built with the aim of understanding the current state of self-care during this pandemic, therefore we’ll be able to build appropriate prevention programs for those who are interested.

When answering, please choose the number that best represents your status. There is no right or wrong answer. All answers are valuable, as long as they are sincere to help us with our mission. The response time is about 10-15 minutes. We assure you that all information you provide will be kept confidential and used for scientific purposes only. The participation in answering is voluntary, you can stop at any time if you find it inconvenient.

Please click here to access the survey.

Thank you very much for your participation.

Vân Anh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang