Kỹ thuật thiết lập mục tiêu SMART

CỤ THỂ (SPECIFIC)

Hãy thật rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được. Cân nhắc chia mục tiêu thành các bước nhỏ hơn.

CÓ THỂ ĐO LƯỜNG (MEASURABLE)

Làm thế nào bạn sẽ biết khi nào bạn đã đạt được mục tiêu của mình? Bạn sẽ làm gì vào lúc đó? Những người khác sẽ nhận thấy bạn đang làm gì? Điều gì sẽ khác biệt? Bạn sẽ bắt đầu làm gì hoặc đang làm gì một cách thường xuyên? Điều gì bạn sẽ dừng lại hoặc làm ít hơn?

CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC (ACHIEVABLE)

Đảm bảo mục tiêu của bạn không quá cao. Đừng để bản thân thất bại! Cân nhắc đặt ra các mục tiêu nhỏ hơn, trên con đường đến mục tiêu lớn. Ăn mừng những thành công của bạn. Nếu bạn không đạt được những gì bạn đã đề ra, thì hãy hỏi xem bạn có thể làm gì khác đi, điều gì sẽ khiến nó có nhiều khả năng thành công hơn trong lần tiếp theo?

THỰC TẾ & CÓ NGUỒN LỰC (REALISTIC & RESOURCED)

Điều này có thể đạt được với các nguồn lực tôi có không? Có nguồn lực nào khác mà bạn cần, hoặc có thể giúp bạn đạt mục tiêu của mình? Làm thế nào để bạn có thể tiếp cận các nguồn này? Có thể có những vấn đề nào xảy ra cho bạn? Bạn có thể làm gì để giảm thiểu những vấn đề đó?

THỜI GIAN CÓ HẠN (TIME LIMITED)

Đặt thời hạn hợp lý để đạt được mục tiêu của bạn. 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm?

Xem xét các giới hạn thời gian (nhỏ hơn) khác nhau cho các bước nhỏ hơn.


Nguồn: www.getselfhelp.co.uk
Vân Anh dịch, biên tập và trình bày

Vân Anh Nguyễn

One thought on “Kỹ thuật thiết lập mục tiêu SMART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lên đầu trang