Tag: lý trí cảm xúc

Tổng quan các liệu pháp nhận thức

Liệu pháp nhận thức cố gắng thay đổi hành vi và cảm giác có vấn đề bằng cách thay đổi cách thân chủ nghĩ về các trải nghiệm sống nổi bật. Giả định cơ bản của liệu pháp là các mô hình hành vi bất thường và cảm xúc đau khổ bắt đầu với những vấn đề ở cái (what) người ta nghĩ (nội dung nhận thức) và cách (how) họ suy nghĩ (quá trình nhận thức). Các liệu pháp nhận thức tập trung vào việc thay đổi các kiểu quá trình nhận thức khác nhau và cung cấp các phương pháp tái cấu trúc nhận thức khác nhau.

Lên đầu trang