Tag: Nghiên cứu thống kê

Phương pháp thống kê trong nghiên cứu tâm lý

Thực nghiệm luận (Empirisism) phụ thuộc vào sự quan sát; sự quan sát cụ thể phụ thuộc vào phép đo; và phép đo cần những con số. Do đó, các nhà khoa học sẽ phân tích dữ liệu số để đưa ra kết luận của mình. Thống kê là việc sử dụng toán học để tổ chức, tóm tắt và diễn giải dữ liệu số. 

Lên đầu trang